• Witaj na forum erotycznym SexForum.pl

    Forum przeznaczone jest wyłącznie dla dorosłych. Jeżeli nie jesteś pełnoletni, lub nie chcesz oglądać treści erotycznych koniecznie opuść tą stronę.

Regulamin

Regulamin forum

Rejestracja na tym forum jest darmowa! Nalegamy jednak, aby przestrzegać zasad znajdujących się poniżej. Jeżeli się z nimi zgadzasz odznacz 'Przeczytałem i zgadzam się z warunkami korzystania' i wciśnij przycisk Zakończ rejestrację. Jeżeli chcesz anulować rejestrację naciśnij tutaj, aby powrócić do głównej strony forum.

Warunki Korzystania z Serwisu Aktualizacja: 20 czerwca 2017

Niniejszy Regulamin Korzystania z Usług (dalej: „Regulamin”) jest prawnie wiążącą umową między założycielem i administratorem SexForum.pl (dalej: „firma”, „my”, „nas”, „nasz”) a Użytkownikiem forum (dalej: „Członek”, „Użytkownik”), dotyczącą korzystania z SexForum.pl oraz zintegrowanych lub powiązanych serwisów, funkcji, treści lub aplikacji oferowanych na stronie głównej oraz jej subdomenach (określanych dalej łącznie “SexForum”, „SexForum.pl”) zgodnie z którą wszystkie działania, usługi i oferty określane będą łącznie w niniejszym Regulaminie jako “Usługi”.

Niniejszy Regulamin określa prawnie wiążące warunki korzystania przez Użytkownika z SexForum. Korzystając z SexForum (“Usługi SexForum”), Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy i zobowiązuje się ich przestrzegać. SexForum zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikacji, poszerzenia lub usunięcia części niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Takie zmiany będą obowiązywać od momentu ukazania się na SexForum. Dalsze korzystanie z SexForum po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację nowego Regulaminu przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zachowanie kopii do ponownego użytku.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu, nie może korzystać z Usług i nie powinien przystępować do rejestracji. Rozpoczęcie korzystania z Usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wszelkich zmian, które będą wprowadzane do danej chwili.

Strona przeznaczona tylko dla dorosłych

SexForum jest internetowym źródłem wymiany informacji kierowanych wyłącznie do dorosłych. SexForum umożliwia swoim Członkom zakładanie w sieci ich indywidualnych, osobistych profilów oraz dzielenie się prywatnymi treściami przeznaczonymi tylko dla dorosłych. Jest to usługa stworzona w dobrej wierze do użytku tylko przez dorosłych odbiorców. Użytkownikom poniżej 18. roku życia zabrania się korzystania z SexForum oraz innych naszych Usług. Niepełnoletnim w żadnym wypadku nie wolno umieszczać na forum żadnych treści ani wiadomości.

Zawiązanie i rozwiązanie umowy

Aby zostać pełnoprawnym członkiem SexForum, Użytkownik musi: a) Mieć co najmniej 18 lat (lub być pełnoletnim w przypadku innej jurysdykcji obowiązującej Użytkownika, zezwalającej na oglądanie materiałów przeznaczonych dla dorosłych) b) Być człowiekiem (zabrania się rejestrowania kont przez boty lub przy użyciu innych zautomatyzowanych metod)

NASZE USŁUGI SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH! Użytkownik poświadcza i zapewnia, że ma co najmniej 18 lat lub jest pełnoletni zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego jurysdykcji, którykolwiek wiek jest wyższy (“Pełnoletność”). Usługi zostały stworzone w celu użytkowania przez osoby dorosłe. Poprzez korzystanie z Usług, Użytkownik potwierdza, że osiągnął Pełnoletność. Rejestracja lub korzystanie z Usług z naruszeniem tej części Regulaminu może skutkować uruchomieniem czynności prawnych.

Prawo użytkowania

Prawo Użytkownika do korzystania z Usług podlega wszelkim ograniczeniom, warunkom i restrykcjom ustanawianym przez nas każdorazowo, wedle własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub usunięcia dowolnej części Usług w każdej chwili, w tym dostępności dowolnej opcji Usług, bazy danych lub treści. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcji i narzędzi Usług oraz odebrania dostępu do niektórych części Usług lub w całości bez ostrzeżenia ani bez ponoszenia za to odpowiedzialności.

Dostęp do konta i hasło

Nazwa użytkownika i hasło: Podczas rejestracji, niezbędnej, aby zostać członkiem SexForum, konieczne jest podanie nazwy użytkownika i hasła. Całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła ponosi Użytkownik. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim ani informować o nim na SexForum. W przypadku podejrzenia o nieuprawnione korzystanie ze swojego konta lub dostępu do jego hasła, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Firmę. Wyłącznie Użytkownik jest w całości odpowiedzialny za korzystanie z jego konta w każdym aspekcie.

Prawa własności

SexForum nie rości żadnych praw własności co do tekstów, plików, obrazów, zdjęć, filmów, dźwięków, utworów muzycznych, dzieł własnego autorstwa, aplikacji, ani żadnych innych materiałów (razem: “Treści”), które Użytkownik umieszcza na SexForum lub za pośrednictwem jego Usług (za wyjątkiem Treści Sponsorowanych opisanych poniżej). Poprzez pokazywanie i upublicznianie (“umieszczanie”) dowolnych Treści na SexForum lub za pośrednictwem jego Usług, SexForum oraz innym użytkownikom udzielana jest niewyłączna, w pełni opłacona, nieobciążona tantiemami, ogólnoświatowa, ograniczona licencja w celu użytkowania, modyfikowania, usuwania, uzupełniania, publicznego wykonywania oraz publicznego wyświetlania, powielania i tłumaczenia takiej Treści, w tym nieograniczonego rozpowszechniania części lub całości Strony SexForum we wszystkich formatach mediów, przez dowolny kanał medialny, z wyjątkiem Treści oznaczonej jako “prywatna”, która nie będzie rozpowszechniana poza Usługami SexForum. Usunięcie konta przez Użytkownika, ze względu na charakter SexForum i Usług nie wycofuje powyższej licencji. Koszty niektórych Usług SexForum pokrywa dochód z reklamy, wobec czego na SexForum mogą pojawiać się reklamy i ogłoszenia. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na umieszczanie reklam w Usługach SexForum lub w Treści Użytkownika lub w połączeniu z jego Treścią. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu, formy i zakresu umieszczania takich reklam, bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (I) jest właścicielem Treści umieszczanych przez siebie na SexForum lub za pośrednictwem jego Usług lub w inny sposób jest upoważniony do udzielania licencji, o której była mowa w niniejszym Regulaminie, (II) oraz że umieszczanie Treści Użytkownika, jak również wykorzystywanie ich na SexForum lub za pośrednictwem jego Usług SexForum nie narusza praw własności, praw do ochrony wizerunku, praw autorskich, praw umów, praw ochrony własności intelektualnej ani żadnych innych praw osób trzecich, (III) oraz że umieszczanie Treści Użytkownika na Stronie SexForum nie prowadzi do zerwania umowy między Użytkownikiem a osobami trzecimi. Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie kosztów wszelkich tantiem, opłat i innych sum pieniężnych należnych innym osobom z powodu Treści, którą Użytkownik umieszcza na SexForum lub za pośrednictwem jego Usług.

Mimo tego, że Strona oraz Usługi SexForum są zwykle dostępne, może się zdarzyć, że nastąpi przerwa w dostępie do Strony lub innych Usług SexForum z powodu zaplanowanych prac konserwatorskich lub modernizacyjnych, nagłych napraw lub z powodu awarii łączy telekomunikacyjnych i sprzętu występujących niezależnie od SexForum. Ponadto, mimo że SexForum będzie zwykle usuwało tylko Treści naruszające niniejszą umowę, SexForum zastrzega sobie prawo do usunięcia bez ostrzeżenia dowolnej Treści z dowolnego powodu. Wobec tego, SexForum zaleca utworzenie zapasowych kopii Treści Użytkownika. SexForum nie oferuje możliwości przechowywania kopii zapasowych. SexForum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie, lub zaprzestanie działalności Usług SexForum lub utratę jakichkolwiek Treści.

Etykieta Członka SexForum

Używając SexForum Użytkownik bezwarunkowo akceptuje następujące zasady:

a) Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, które zamieszcza do wglądu innych Użytkowników lub korzystając z Usług. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji, jakie będą mu przekazywane poprzez SexForum jako prywatne i poufne, oraz że nie przekaże takich informacji osobom trzecim bez zgody osoby, która mu je powierzyła. b) Użytkownik jest świadomy, że w Serwisie mogą znajdować się materiały kierowane wyłącznie do dorosłych, którzy wyrażają na to zgodę. c) Użytkownik nie będzie wykorzystywał Serwisu w celu podejmowania działań przyjmujących jakąkolwiek formę molestowania lub obraźliwego zachowania, w tym, lecz nie wyłącznie, umieszczania jakichkolwiek wiadomości, zdjęć lub nagrań o charakterze seksualnym (prawdziwych lub symulowanych), wypowiedzi oczerniających, oszczerczych, obraźliwych lub zniesławiających lub treści mających podłoże rasistowskie, pornograficzne, obsceniczne, lub używania obraźliwego języka; d) Użytkownik nie będzie umieszczał żadnych wiadomości, zdjęć i nagrań, ani nie będzie korzystał z Serwisu w następujący sposób:

1. Użytkownik nie będzie korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z prawem; 2. Użytkownik nie będzie umieszczał żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, znaków towarowych, lub innych informacji zastrzeżonych bez uprzednio uzyskanej zgody pisemnej właściciela takich praw wynikających z własności, ani nie będzie promował nielegalne lub nieuprawnione powielanie dzieł chronionych prawami autorskimi należących do osób trzecich. 3. Użytkownik nie będzie umieszczał żadnych materiałów, które zawierałyby brutalne treści lub pogróżki, lub byłyby napastliwe, obraźliwe, nawołujące do nienawiści, uwłaczające, zniesławiające, oczerniające, lub obraźliwe na tle rasowym, etnicznym lub podobnym. 4. Użytkownik nie będzie korzystał lub usiłował korzystać z konta innego Użytkownika ani nie będzie tworzył fikcyjnych profilów na SexForum. 5. Użytkownik nie będzie napastował innych Użytkowników ani nie będzie wspierał napastowania przez inne osoby. 6. Użytkownik nie będzie umieszczał tekstów lub plików, zawierających prawdziwe lub fikcyjnie przedstawione akty przemocy, bestialstwa, dopuszczenia się kazirodztwa lub obraźliwą tematykę, lub zawierających link do stron internetowych przedstawiających wyżej wymienione treści. 7. Użytkownik nie będzie starał się uzyskać informacji od i na temat osób poniżej 18 roku życia. 8. Użytkownik nie będzie rozpowszechniał informacji, o których wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, ani nie będzie propagował niedozwolonych czynności lub postępowania obraźliwego, zastraszającego, obscenicznego, oczerniającego lub zniesławiającego. 9. Użytkownik nie będzie angażował się w przesyłanie e-maili reklamowych, wiadomości łąńcuszkowych lub innych form niechcianego mailingu masowego, komunikatorów lub spamów. 10. Użytkownik nie będzie usiłował uzyskać od innych Członków haseł lub osobistych informacji służących identyfikacji 11. Użytkownik nie będzie angażował się w działania komercyjne i/lub sprzedaż bez naszej wcześniejszej zgody na piśmie takie jak konkursy, loterie, barter, reklama lub systemy piramidy finansowej. 12.Użytkownik nie będzie umieszczał zdjęć, nagrań lub ilustrowanego opisu innej osoby bez jej zgody ani nie będzie umieszczał zdjęć, nagrań lub ilustrowanego opisu (prawdziwego lub fikcyjnego) osoby poniżej 18 roku życia. 13. Użytkownik nie będzie reklamował ani nakłaniał innych Członków do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług przez SexForum bez wyraźnej zgody wyrażonej uprzednio na piśmie przez SexForum. 14. Użytkownik nie będzie przekazywał wiadomości łańcuszkowych ani spamów innym Członkom. 15. Użytkownik nie będzie ukrywał lub przesłaniał banerów reklamowych znajdujących się na stronie z jego osobistym profilem lub jakiejkolwiek innej stronie SexForum za pomocą HTML/CSS lub innych metod. 16. Użytkownik nie będzie praktykował lub zezwalał na zautomatyzowane korzystanie z systemu SexForum. 17. Użytkownik nie będzie usiłował podawać się za innego Członka lub inną osobę. 18. W żadnym wypadku Użytkownik nie będzie korzystał z konta, nazwy użytkownika lub hasła innego Członka, nie będzie ujawniał swojego hasła osobom trzecim ani nie zezwoli na dostęp do swojego konta osobom trzecim. 19. Użytkownik nie będzie wykorzystywał żadnej części systemu SexForum w celu uzyskania członkowstwa w innych społecznościach internetowych lub reklamowania konkurencyjnego serwisu lub strony internetowej. 20. Użytkownik nie będzie umieszczał żadnych reklam na swoim profilu lub akceptował płatności bądź inne formy wynagrodzenia od osób trzecich w zamian za podejmowanie działań reklamowych na lub za pośrednictwem SexForum w imieniu tych osób, takich jak umieszczanie treści o charakterze reklamowym na swoim profilu, pisanie blogów lub ogłoszeń w celach reklamowych lub wysyłanie prywatnych wiadomości w celach reklamowych;

oraz

21. Użytkownik nie będzie korzystał z SexForum w sposób niezgodny z zasadami określonymi w uproszczonej etykiecie http://sexforum.pl/faq.php?faq=vb3_board_faq#faq_netykieta i/lub zasadami określonymi w poszczególnych działach, usługach SexForum.

22. Użytkownik nie będzie korzystał z SexForum w sposób niezgodny z obowiązującymi prawami i przepisami bez wyjątku.

Uzytkownik przyznaje i zgadza się, że:

(a) Nie możemy zapewnić bezpieczeństwa lub prywatności informacji, którą Użytkownik publikuje za pomocą Internetu lub w inny sposób, np. przez swój email lub inne wiadomości; Użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniem bezpieczeństwa takiej informacji i/lub wiadomości i w przypadku wykorzystania jej przez niepowołane osoby.

(b) Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez niepowołane osoby informacji, które Użytkownik dzieli z osobami trzecimi lub wprowadza w SexForum. Jako że jest to poza naszą kontrolą Użytkownik powinien zachować ostrożność w doborze informacji osobistych, którymi dzieli się z innymi poprzez SexForum.

(c) Nie możemy brać odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez Użytkowników na SexForum. Użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności za treść komunikatów, które może otrzymać od innych Członków.

(d) Użytkownik potwierdza, że w konsekwencji korzystania z SexForum. nie ma możliwości podejmowania czynności prawnych przeciwko SexForum.pl, pracownikom Serwisu, jego działaczom lub przedstawicielom z powodu jakichkolwiek szkód dowolnego rodzaju, na podstawie jakiejkolwiek teorii.

(e) Wszystkie zdjęcia lub treści znajdujące się lub umieszczane na SexForum.pl mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych przez SexForum.pl bez ograniczeń jako materiały reklamowe. Przez akceptację niniejszego Regulaminu i Warunków Korzystania z Serwisu Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas wszelkich zdjęć, które zamieszcza na SexForum.pl, w celu reklamowania Strony wedle własnego uznania.

(f) Wszystkie zdjęcia lub treści znajdujące się lub umieszczane na SexForum.pl w ramach konkursów, konkursów z nagrodami lub promocji (zdefiniowane, jako „Treści Sponsorowane”) w tym, lecz nie wyłącznie następujących konkursów: konkurs fotograficzny na “Najlepsze Zdjęcie z Wakacji”, “Wyróżnionego Członka SexForum.pl”, “Najlepsze Zdjęcie”, przy czym SexForum.pl zapewnia dla zwycięzców nagrody wszelkiego rodzaju (nagrody pieniężne, vouchery na upominki, nagrody rzeczowe, wirtualne vouchery, podniesienie statusu konta do konta VIP, itd.), stają się w całości własnością SexForum.pl, z przeniesieniem wszystkich praw i tytułu do treści. Przez akceptację niniejszego Regulaminu i Warunków Korzystania z Serwisu Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas wszelkich zdjęć, które zamieszcza z wyżej wymienionych powodów na SexForum.pl, w celu reklamowania Strony wedle własnego uznania. Zarówno stali Członkowie jak i Członkowie VIP nie mają możliwości usunięcia zamieszczonych zdjęć lub treści, które zostały zgłoszone na SexForum w ramach konkursu, ponieważ zostały powierzone SexForum.pl w ramach rekompensaty na rzecz społeczności, jako część zgłoszenia się do konkursu.

(g) Użytkownik nie będzie korzystał z SexForum.pl w celach niezgodnych z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z nazwy użytkownika z dowolnego powodu w tym, lecz nie wyłącznie, w sytuacji, gdy wybrana przez niego nazwa użytkownika wskazuje na tożsamość innej osoby, jest chroniona znakiem towarowym lub prawem własności, jest wulgarna lub w inny sposób obraźliwa w naszej ocenie, wedle naszego uznania.

Nie możemy zagwarantować ani nie ponosimy odpowiedzialności za weryfikację dokładności informacji zamieszczanych przez innych Użytkowników SexForum, w tym, lecz nie wyłącznie, informacji dotyczącej wieku Użytkownika oraz jego statusu małżeńskiego. Tym samym Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, zamierzone bądź niezamierzone, których dopuścili się inni Użytkownicy.

Usuwanie informacji Mimo że nie sprawdzamy i nie jesteśmy w stanie sprawdzać każdej wiadomości lub innych materiałów umieszczanych lub wysyłanych przez użytkowników SexForum.pl, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych wiadomości i materiałów, zastrzegamy sobie prawo, lecz nie mamy obowiązku usuwać, przenosić lub edytować wiadomości lub materiałów, w tym w włączając, bez ograniczenia reklam, publicznych wpisów i wiadomości, które według własnego uznania, możemy uważać za sprzeczne z Etykietą Użytkownika omówioną powyżej lub w inny sposób niedopuszczalne według naszego uznania. Pomimo naszego prawa do usuwania, przenoszenia lub edytowania wiadomości, lub materiałów, Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za treść reklam, publicznych wpisów, wiadomości i innych materiałów, które może zamieszczać na SexForum lub w inny sposób udostępniać innym użytkownikom SexForum.

W żadnych okolicznościach nie jesteśmy zobligowani do usunięcia treści w jakiejkolwiek formie (w tym, lecz nie wyłącznie zdjęć, wiadomości, wpisów, rejestracji zdarzeń(chat logów), itd.) należących do obecnych lub wcześniejszych użytkowników.

Odebranie dostępu do Serwisu

Według własnego uznania możemy zawiesić lub odebrać Użytkownikowi dostęp do Serwisu w części, lub w całości, w dowolnym momencie, ze wcześniejszym powiadomieniem lub bez uprzedzenia, z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczenia, naruszyć niniejszą umowę. Każde nieuczciwe, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z przepisami działanie może stanowić podstawę do odebrania dostępu do części lub całości Serwisu według naszego uznania. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do skierowania takiego działania do właściwych organów prawa.

Informacje zastrzeżone

W Serwisie znajdują się informacje zastrzeżone dla nas i/lub użytkowników SexForum. W Serwisie obowiązuje pełna ochrona praw autorskich. Każda informacja umieszczona przez nas lub użytkowników Serwisu może być chroniona bez względu na to, czy jest określon, jako zastrzeżona dla nas lub dla danego użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, powielać lub rozprowadzać takiej informacji w żaden sposób bez uzyskania uprzednio wyraźnego pozwolenia od właściciela takiej informacji.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkowe, logiczne, specjalne, karne, wzorowe, bezpośrednie lub niebezpośrednie uszkodzenia, zadośćuczynienia i odszkodowania z nawiązką każdego rodzaju, które mogą wystąpić z powodu lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym, lecz nie wyłącznie utracony dochód, zyski, możliwości biznesowe lub dane, lub straty w wyniku wirusów, wirusów typu robak, „koni trojańskich”, lub innych destrukcyjnych oprogramowań lub materiałów lub systemów wymiany informacji przez Użytkownika lub innych Użytkowników Serwisu, albo jakiekolwiek zakłócenie lub zawieszenie działalności Serwisu, bez względu na powód zakłócenia lub zawieszenia. Każde roszczenie przeciwko nam powinno być ograniczone do kwoty, którą Użytkownik zapłacił, jeśli zapłacił, za korzystanie z Serwisu przez ostatnie 12 miesięcy. Możemy zawiesić lub zmienić Serwis lub jego dostępność dla danego Użytkownika w dowolnym momencie natomiast Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu w dowolnym momencie. Szczegóły znajdują się poniżej.

Udostępnianie Treści i Informacji należących do Użytkownika na SexForum

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialności za treść, którą upublicznia lub udostępnia na SexForum, lub przekazuje innym Członkom (określaną dalej łącznie: „Treść Użytkownika”). Użytkownik wyraża zgodę na kontrolowanie i usuwanie Treści Użytkownika przez SexForum, która według opinii SexForum jest sprzeczna z niniejszą Umową, lub która mogłaby być obraźliwa, niezgodna z przepisami, lub która mogłaby pogwałcić prawa, zrobić krzywdę lub zagrozić bezpieczeństwu Członków lub innych osób. SexForum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treść Użytkownika, nie ma obowiązku modyfikowania lub usuwania jakichkolwiek niepoprawnych treści oraz nie bierze odpowiedzialności za zachowanie Członka, który umieszcza taką Treść. Przez umieszczanie Treści Użytkownika w dowolnej części SexForum, Użytkownik automatycznie uznaje, oświadcza i zapewnia, że ma prawo do przyznania SexForum nieodwołalnej, dożywotniej, niewyłącznej, zbywalnej, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej licencji (z prawem do udzielania dalszych licencji) w celu użytkowania, powielania, wykonywania, wyświetlania, formatowania, tłumaczenia, przytaczania (w całości lub w części) oraz rozpowszechniania takich informacji i treści, a także w celu przygotowania dzieł pochodnych lub włączenia do innych dzieł takich informacji i treści i w celu przyznania i zatwierdzenia dalszych licencji powyższych.

Mimo że Firma będzie dokładać wszelkich starań w celu ochrony zamierzonej formy korzystania z funkcji i usług SexForum stosując nadzór manualny, oprzyrządowanie, oprogramowanie i rozwiązania niezależnych firm, to niezawodności tych środków nie jest gwarantowana. Dlatego Użytkownik powinien zachować ostrożność w doborze informacji, które umieszcza w SexForum i które udostępnia innym Członkom. Jeśli Użytkownik wykryje przypadki nadużyć lub niewłaściwego wykorzystania SexForum przez inną osobę, proszony jest o niezwłoczne powiadomienie nas o zdarzeniu wysłając e-maila poprzez formularz kontaktowy http://sexforum.pl/sendmessage.php.

Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia, odmowy umieszczenia lub usunięcia jakichkolwiek wpisów Użytkownika (w tym prywatnych wiadomości) według własnego uznania, lub do ograniczenia, wstrzymania lub odebrania Użytkownikowi dostępu do SexForum w części lub w całości w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia nie ponosząc za to odpowiedzialności.

Opłaty za użytkowanie

Dostęp do SexForum jest obecnie bezpłatny dla jego Członków . Firma zastrzega sobie prawo pobiera opłaty od Członków VIP. Niniejszym Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Firma zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za korzystanie z usług i funkcji premium na SexForum. Firma może także w dowolnym momencie zmienić lub wprowadzić poprawki do jej struktury opłat. Jeżeli od Użytkownika pobrane zostały opłaty za korzystanie z SexForum, a jego Członkowstwo zostało unieważnione wskutek złamania niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot za niewykorzystaną subskrypcję.

Linki do Innych Serwisów i Stron

Na stronie znajdują się linki do innych serwisów i stron. SexForum nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, lub opinie wyrażone w tych serwisach ponieważ takie serwisy nie są sprawdzane, monitorowane lub kontrolowane przez SexForum pod względem rzetelności lub kompletności. Rekomendacje lub aprobata w stosunku do innej strony lub serwisu przez członków społeczności SexForum są wyrażane niezależnie przez członków i nie odzwierciedlają opinii Firmy. Umieszczenie jakiejkolwiek podlinkowanej lub przywołanej strony lub serwisu na lub za pośrednictwem SexForum nie oznacza aprobaty lub poparcia Firmy dla danego podlinkowanego lub przywołanego/przytoczonego serwisu. Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z serwisów lub wchodzić na strony niezależnych firm, robi to na swoje własne ryzyko.

Ogłoszeniodawcy i Partnerzy SexForum

Korespondencja lub działania biznesowe Użytkownika z ogłoszeniodawcami znalezionymi na SexForum lub za jego pośrednictwem, jak również udział w promocjach, w tym płatności i dostawa powiązanych dóbr lub usług a także pozostałe warunki, oświadczenia i zapewnienia związane z takimi działaniami, zachodzą wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a ogłoszeniodawcą lub zrzeszonym partnerem. Użytkownik zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub dowolnego rodzaju szkody poniesione w rezultacie takich działań lub wskutek obecności takich ogłoszeń lub usług niezależnych firm dostępnych za pośrednictwem SexForum.

Nasze Prawa Własności Intelektualnej

Użytkownik zgadza się, że wszystkie prawa, tytuły i udziały w SexForum w tym bez ograniczeń wszystkie prawa własności intelektualnej należą do Firmy, oraz że takie Prawa chronione są przez polskie i międzynarodowe prawa ochrony własności intelektualnej. Z tego powodu, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie powielać, kopiować, zmieniać, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych ze strony. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie korzystał z jakichkolwiek robotów, pająków ani innych zautomatyzowanych urządzeń lub procesów manualnych w celu monitorowania i kopiowania jakiejkolwiek treści ze strony. Wspomniane wyżej Prawa obejmują prawa do (I) stron i serwisów opracowanych przez Firmę, oraz (II) wszystkich aplikacji lub oprogramowania powiązanych ze stronami lub serwisami. Niniejsze Prawa nie dotyczą treści należących do osób trzecich użytych jako część SexForum, w tym treści dotyczących wymiany informacji występujących w SexForum.

Prawa Własności intelektualnej Użytkownika

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego chronione prawami autorskimi dzieło zostało powielone w sposób, który wskazuje na naruszenie lub jeżeli zorientuje się, że na SexForum pojawił się inny materiał będący zastrzeżoną prawnie własnością intelektualną, proszony jest o kontakt z nami pod podanym poniżej adresem oraz podanie następujących informacji: elektroniczny lub rzeczywisty/prawdziwy podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które miało zostać naruszone; opis dotyczący lokalizacji materiału na SexForum , który miał zostać naruszony; adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika, oświadczenie Użytkownika, że w dobrej wierze kwestionuje, czy wykorzystanie danego materiału nastąpiło za zgodą właściciela praw autorskich, jego agenta lub zgodnie z prawem; oświadczenie Użytkownika, sporządzone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje podane w zgłoszeniu są prawdziwe, oraz że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Zawiadomienie o Naruszeniu Praw Autorskich

SexForum.pl Email: http://sexforum.pl/sendmessage.php

Prywatność i bezpieczeństwo

Nasza Firma wysoko ceni prywatność oraz bezpieczeństwo w sieci swoich Członków. Prosimy o zapoznanie się z kopią naszej Polityki Prywatności.

Modyfikacje i Zawieszenie Działalności Serwisu

Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub tymczasowego lub stałego zawieszenia, w dowolnym momencie (oraz każdorazowo) SexForum.pl (lub dowolnej jego części) z uprzedzeniem lub bez.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma ma prawo, wyłącznie wedle własnego uznania, do usunięcia lub ograniczenia dostępu do dowolnych materiałów umieszczanych przez Członka, które w jej opinii naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub są sprzeczne z jej polityką, przekonaniami i intencjami. Niemniej jednak, Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne materiały umieszczane w Serwisie przez Członków, a w szczególności za adekwatność materiałów lub postępowanie Człnków na SexForum lub poza nim. SexForum jest udostępniane na zasadzie tak jak jest, a Firma nie gwarantuje zapewnienia przydatności SexForum ani żadnego konkretnego efektu wynikającego z korzystania z SexForum. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub awarie w Serwisie, utratę lub uszkodzenie danych, ataki na SexForum ze strony osób trzecich, wszelkie usterki techniczne w dowolnym momencie podczas funkcjonowania SexForum lub wskutek siły wyższej. SexForum wyraźnie wyłącza odpowiedzialności za wszelkie straty lub uszkodzenia, w tym obrażenia ciała lub śmierć na skutek korzystania z SexForm lub jakichkolwiek treści umieszczanych na SexForum, ani jakiegokolwiek współdziałania ze sobą Członków na SexForum i poza nim. SEXFORUM WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, WŁĄCZAJĄC, BEZ OGRANICZENIA, DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI.

Ograniczenie odpowiedzialności

SexForum nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych osób trzecich za utratę zysków, utratę użyteczności, przerwę w prowadzeniu działalności, chorobę, utratę danych czy koszty zaopatrzenia w towary zastępcze, technologie lub usługi, koszty pokrycia odszkodowania karnego, wzorowego, niebezpośredniego, szkody specjalne lub logiczne uszkodzenia związane lub wynikające z korzystania z SexForum lub z Regulaminu. Niezależnie od jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu stanowiącego inaczej, odpowiedzialność SexForum wobec Użytkownika z dowolnego powodu będzie ograniczona do ewentualnej opłaconej przez Użytkownika kwoty na rzecz SexForum za Usługi, z których korzystał w czasie swojego członkowstwa.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się na zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności Firmę, jej członków, dyrektorów, doradców, udziałowców, pracowników, agentów, osoby zależne oraz stowarzyszone, za wszelkie straty, zobowiązania, roszczenia lub żądania, włączając koszty adwokackie poniesione przez osoby trzecie wskutek lub wynikające z korzystania z SexForum, z jakiejkolwiek treści umieszczanej przez Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z treści na SexForum, nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.

Postanowienia różne

Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności zawiera całość porozumienia pomiędzy SexForum.pl a Użytkownikiem w odniesieniu do działań objętych niniejszym Regulaminem. W żadnym wypadku brak wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa przez Firmę na mocy niniejszego porozumienia nie może być uważany za zrzeczenie się takiego prawa ani nie może prowadzić do umorzenia wykonania lub egzekwowania go. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, to pozostała jego część winna pozostać w mocy i obowiązywać zgodnie z jego warunkami.

Nad poprawnością przestrzegania zasad będą czuwać moderatorzy Forum Erotyczne Sexforum.pl. Wszystkie wypowiedzi wyrażają punkt widzenia użytkownika, który je piszą, zatem ani właściciel Forum Erotyczne Sexforum.pl, ani Jelsoft Enterprises Ltd. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość wiadomości.

Poprzez przyjecie tych zasad gwarantujesz, ze nie będziesz umieszczał żadnych wiadomości o treści obraźliwej, wulgarnej, seksualnej, głoszącej poparcie dla przemocy i dyskryminacji, lub innej, naruszającej prawo.

Administratorzy i moderatorzy serwisu Forum Erotyczne Sexforum.pl zastrzegają sobie prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia lub zamykania dowolnej wiadomości lub wątku bez podania przyczyny.

Prywatne rozmowy
Pomoc Użytkownicy
    Nie dołączyłeś do żadnego pokoju.
    Do góry